Giá bát đĩa cố định

FS 900/800/700 SS

2.600.000

Giá bát đĩa cố định

FS 900/800/700SN

2.300.000

Giá bát đĩa cố định

FS BP 900/800/700 SPS

3.350.000

Giá bát đĩa cố định

FS BP 900/800/700S VIP

3.700.000

Giá bát đĩa cố định

FS BP/900/800/700SPN

2.650.000

Giá bát đĩa cố định

FS BP900/800/700N VIP

2.800.000

Giá bát đĩa cố định

FS RS 900/800/700I

1.400.000

Giá bát đĩa cố định

FS RS900/800/700S3

1.500.000
2.800.000
2.650.000

Giá bát đĩa cố định

Giá bát đĩa FSBP700/800/900S VIP

3.700.000
1.500.000
2.100.000

Giá bát đĩa cố định

Giá bát tủ trên FS 900I/ 800I / 700I

1.400.000
2.600.000
3.100.000
2.050.000
2.600.000

Giá bát đĩa cố định

Giá bát 2 tầng – FS-RS900S/800S/700S

900.000