Giá bát đĩa cố định

FS 900/800/700 SS

2.600.000

Giá bát đĩa cố định

FS 900/800/700SN

2.300.000

Giá bát đĩa cố định

FS BP 900/800/700 SPS

3.350.000

Giá bát đĩa cố định

FS BP 900/800/700S VIP

3.700.000

Giá bát đĩa cố định

FS BP/900/800/700SPN

2.650.000

Giá bát đĩa cố định

FS BP900/800/700N VIP

2.800.000

Giá bát đĩa cố định

FS RS900/800/700SS

2.350.000
2.800.000
2.650.000

Giá bát đĩa cố định

Giá bát đĩa FSBP700/800/900S VIP

3.700.000
1.500.000
2.100.000