Ray bi 3 tầng, ray bi trượt toàn phần giảm chấn, không giảm chấn mới nhất 2018