1. Đại Lý Nguyễn Bình 08 Tân Trung - Thạch Trung - Hà Tĩnh 0945699858  (Xem bản đồ)