Bếp từ nhập khẩu

Bếp từ đơn FASTER FS 120DI

6.000.000

Bếp từ nhập khẩu

Bếp từ đơn Faster FS 188I

1.600.000